กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานกรณีถูกเจ้าหนี้อายัดเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินตอบแทน กรณีออกจากงาน ฯลฯ เจ้าหนี้สามารถอายัดได้ทั้งหมดไหม?

19 November 2022
กรณีถูกเจ้าหนี้อายัดเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินตอบแทน
กรณีออกจากงาน ฯลฯ เจ้าหนี้อสามารถอายัดได้ทั้งหมดไหม????
หลายๆ คนน่าจะมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับกรณีที่เราเป็นลูกจ้างและถูกเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอายัดเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสงเคราะห์ โบนัส เงินตอบแทนกรณีออกจากงานเงินฝากในบัญชีธนาคาร เงินปันผล ฯลฯ ว่า เราจะโดนอายัดทั้งหมดเลยไหม
ถ้าโดนอายัดทั้งหมดแล้วเราจะเอาเงินจากที่ไหนมาใช้ล่ะ?????
ตามกฎหมายการอายัดเงินเหล่านี้จะไม่ถูกอายัดทั้งหมด เพราะต้องเหลือเงินให้ลูกหนี้ใช้บ้าง เช่น
– เงินเดือน จะอายัดไม่เกิน 30% ของอัตราเงินเดือนก่อนหักรายจ่าย และต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่าเดือนละ 20,000 บาท
– เบี้ยเลี้ยงชีพ-ค่าล่วงเวลา-เบี้ยขยัน อายัดไม่เกิน 30% ของเงินที่ได้รับ
– เงินโบนัส อายัดไม่เกิน 50% ของเงินที่ได้รับ
– เงินตอบแทนกรณีออกจากงาน อายัดได้แต่ต้องเหลือไม่น้อยกว่า 300,000 บาท
และเมื่อถูกอายัดเงินเดือน นายจ้างจะต้องนำส่งเงินเดือนของลูกหนี้เท่ากับจำนวนที่อายัด ให้กับกรมบังคับคดีเพื่อนำส่งให้กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต่อไป จนกว่าจะครบจำนวนยอดหนี้ตามคำพิพากษา
อย่างไรก็ดี ลูกหนี้ยังคงมีสิทธิขอลดเงินเดือนและค่าจ้างที่อายัด ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่อายัดไว้เดิม โดยยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี และชี้แจงถึงความจำเป็นที่ต้องขอลด เช่น ต้องเลี้ยงดูบุตร ครอบครัว ต้องผ่อนบ้าน จ่ายค่าน้ำค่าไฟ ฯลฯ โดยต้องระบุว่าขอลดเหลือเท่าไร และให้แนบสลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน เอกสารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย จึงได้รับการพิจารณาตามที่เห็นสมควร