กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานลูกจ้างตายขณะปฏิบัติหน้าที่ ทายาทหรือผู้มีสิทธิ มีสิทธิได้รับเงินอะไรบ้าง ?

12 October 2022
สืบเนื่องจากเรื่องเมื่อวานก็มีอินบล็อคเข้ามาถามว่า
ลูกจ้างตายขณะปฏิบัติหน้าที่ ทายาทหรือผู้มีสิทธิ มีสิทธิได้รับเงินอะไรบ้างคะพี่ทนายฝ้าย??
ก่อนตอบขออธิบายให้เข้าใจกันง่าย ๆ ว่า หากเป็นการตาย ได้รับอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย “เนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง” ลูกจ้างหรือทายาทหรือผู้มีสิทธิ สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาล เงินทดแทน ค่าทำศพ ได้จาก “กองทุนเงินทดแทน” แต่ถ้าไม่ใช่อันเนื่องมาจากการทำงานให้นายจ้าง ลูกจ้างหรือทายาทก็จะต้องไปใช้สิทธิจาก “กองทุนประกันสังคม”
เมื่อลูกจ้างตายขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถือเป็นกรณีตายอันเนื่องมาจากการทำงานให้นายจ้าง ทายาทหรือผู้มีสิทธิ มีสิทธิได้รับเงินอะไรบ้าง ?
1.เงินค่าทำศพ ตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 ม.16
-เมื่อลูกจ้างประสบอันตรา หรือเจ็บป่วย จนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย
-ให้นายจ้างจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพ
-ค่าทำศพ จำนวนเท่ากับ อัตรา 100 เท่า ของอัตราสูงสุดของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
-กรณีไม่มีผู้จัดการศพ นายจ้างต้องจัดการศพลูกจ้างไปก่อนจนกว่าจะมีผู้มีสิทธิมาขอจัดการศพ โดยจ่ายค่าศพไม่ก่อน 1 ใน 3 ของค่าทำศพ ม.17
– หากไม่มีผู้มาติดต่อขอจัดการศพเกิน 72 ชั่วโมง นายจ้างต้องจัดการศพลูกจ้างไปจนเสร็จสิ้นตามประเพณีแห่งท้องถิ่น
– เมื่อนายจ้างจัดการศพเสร็จแล้วให้เบิกค่าทำศพที่เหลือได้
2. เงินทดแทนการขาดไร้อุปการะ ม.18 (4)
-นายจ้าง(จ่ายจากกองทุน) ต้องจ่ายเงินทดแทน ร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน มีกำหนด 8 ปี ให้กับผู้มีสิทธิตาม ม.20
-ผู้มีสิทธิตาม ม.20 ได้แก่
1) บิดามารดา
2) สามีหรือภรรยา
3) บุตรมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนต่อไปจนกว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เว้นแต่ เมื่อมีอายุครบ 18 ปีและยังศึกษาอยู่ในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี ให้ได้รับส่วนแบ่งต่อไปตลอดระยะเวลาที่กำลังศึกษาอยู่
4) บุตรมีอายุตั้งแต่ 18 ปีและทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งอยู่ในอุปการะของลูกจ้างก่อนลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหายให้บุตรของลูกจ้างซึ่งเกิดภายใน 310วันนับแต่วันที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือวันที่เกิดเหตุสูญหายมีสิทธิได้รับเงินทดแทนนับแต่วันคลอด
ในกรณีที่ไม่มีผู้มีสิทธิตามข้อ 1 – 4 ให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนแก่ผู้ซึ่งอยู่ในอุปการะของลูกจ้างก่อนลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหาย แต่ผู้อยู่ในอุปการะดังกล่าว จะต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดอุปการะจากลูกจ้างที่ตายหรือสูญหาย
คำถามในอินบล็อคถามมาได้นะคะถ้ามีเวลาจะตอบให้อยู่แล้วแต่ประเภทที่ไม่อ่านเลยทั้งที่เขียนไว้ ดูแค่รูปแล้วมาถาม + เร่งรัดขอคำตอบเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ ถ้ารีบขนาดนั้น และไม่มีเวลาหาความรู้ด้วยตัวเอง รบกวนโอนค่ะพร้อมตอบทันทีที่ SMS เด้งเข้ามาว่ามีเงินโอน
แล้วที่สำคัญอย่ามาพูดว่าคนจนปรึกษาไม่ได้หรอ ก็บอกอยู่ว่าให้ขยันอ่านหน่อยความรู้ฟรีมีให้ทุกวัน มาแว๊ดๆใส่ ประชดประชัน ไม่ได้ใจดีเหมือนหน้าตานะบอกไว้ก่อน สวยเตือนแล้วนะ บอกเลยยย