กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานได้ค่ารักษาตามกฎหมายอื่น เบิกประกันสังคมได้อีกหรือไม่ ?

11 October 2022
กรณีลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แล้ว ถามว่า จะไปใช้สิทธิรับค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วยหรือไม่ ?
เรื่องนี้ ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้อีก เพราะ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไม่มีบทบัญญัติตัดสิทธิผู้ประกันตนที่ได้รับเงินทดแทนตามกฎหมายอื่นแล้ว จะมารับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมไม่ได้ ดังนั้น หากลูกจ้างใช้สิทธิ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ ถูกกระทำละเมิด ตาม ป.พ.พ. ม.420 ผู้ประกันตนยังมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมตาม ม.54 และยังมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากบุคคลที่ทำละเมิดอีกด้วย
​คำพิพากษาฎีกาที่ 2040/2539 สิทธิของโจทก์ผู้เป็นลูกจ้างที่ได้รับเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยเป็นสิทธิตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่บังคับให้เจ้าของรถต้องจัดให้มีประกันความเสียหายสำหรับผู้ประกันภัยโดยประกันภัยกับบริษัทและต้องเสียเบี้ยประกัน ส่วนสิทธิของโจทก์ที่จะได้รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์จากจำเลยเป็นสิทธิตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ ศ. 2533 ซึ่งต้องบังคับให้ลูกจ้างต้องเป็นผู้ประกันตนและส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เมื่อเป็นสิทธิของโจทก์ตามกฎหมายแต่ละฉบับ โดยโจทก์ต้องเสียเบี้ยประกันภัย และส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามที่กฎหมายแต่ละฉบับกำหนดซึ่งต้องชำระทั้งสองทาง และ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ ศ. 2533 ไม่มีบทบัญญัติตัดสิทธิมิให้ผู้ได้รับเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยมาเป็นข้ออ้างเพื่อไม่จ่ายเงินทดแทนแก่โจทก์ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เป็นกฎหมายพิเศษที่บัญญัติขึ้นเพื่อให้การสงเคราะห์แก่ลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน จึงนำหลักกฎหมายทั่วไปเรื่องประกันวินาศภัย ตาม ป.พ.พ.มาบังคับมิได้ โจทก์มีสิทธิได้รับเงินค่าบริการทางการแพทย์จากจำเลย (สำนักงานประกันสังคม) ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533
หากผู้ประกันตนสละสิทธิไม่ใช้สิทธิในฐานะผู้ประกันตน แต่เลือกใช้สิทธิจากผู้ทำละเมิด โดยผู้กระทำละเมิดรับผิดชอบจ่ายคำรักษาพยาบาลให้ซึ่งจะได้รับการรักษาพยาบาลด้วยมาตรฐานที่ดีกว่าสิทธิที่จะได้รับจากการใช้สิทธิของผู้ประกันตน ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับได้
คำพิพากษาฎีกาที่ 963/2539 โจทก์ประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์ชนได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดที่หน้า ตับ และกระดูกชาหัก เข้ารับการักษาพยาบาลครั้งแรกที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่อมาได้มีการส่งตัวโจทก์ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โจทก์และมารดาโจทก์ลงชื่อในหนังสือไม่ใช้สิทธิประกันสังคม และภรรยาของผู้ขับรถยนต์ชนโจทก์ลงชื่อยินยอมจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล การที่โจทก์ลงชื่อในหนังสือไม่ใช้สิทธิประกันสังคมโดยโจทก์เลือกให้คู่กณีคำรักษาพยาบาลให้ ซึ่งจะได้รับการรักษาพยาบาลด้วยมาตฐานที่ดีกว่าสิทธิที่จะได้รับจากการใช้สิทธิของผู้ประกันตน ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันโจทก์