กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานบริษัทไม่จ่ายเงินเกษียณทำอย่างไรได้บ้าง

29 September 2022
เรื่องการเกษียณอายุการทำงานนั้น หากบริษัทกำหนดข้อบังคับ เรื่องการเกษียณอายุและกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญ ซึ่งเมื่ออายุครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็จะมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ บำนาญ ตามข้อบังคับ นั้น
ในกรณีที่มิได้มีการตกลงหรือกำหนดการเกษียณอายุไว้เกินกว่า 60 ปี ลูกจ้างที่มีอายุครบ 60 ปี มีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุต่อนายจ้างได้ โดยลูกจ้างสามารถด้วยการแจ้งด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือ โดยทางไปรษณีย์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เกษียณอายุต่อนายจ้างได้และให้มีผลเมื่อครบ 30 วัน นับแต่วันแสดงเจตนา โดยนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้าง ม.118/1
หากบริษัทไม่จ่ายเงินเกษียณให้ทำอย่างไรได้บ้าง
​​ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานตามท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่ เพื่อสอบสวนและมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินค่าจ้างส่วนที่ขาด หรืออาจนำคดีไปฟ้องต่อศาลแรงงาน ทั้งนี้ ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิได้ทางใดทางหนึ่งจะใช้สิทธิพร้อมกัน 2 ทางไม่ได้ (ฎีกาที่ 570/2545, 238/2545)
นอกจากนี้ นายจ้างยังมีความผิดทางอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำปรับ ม.144
*ข้อกฎหมาย*
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 118/1 ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า การเกษียณอายุตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน หรือตามที่นายจ้างกำหนดถือเป็นการเลิกจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย ตามมาตรา 118