กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฎหมายครอบครัวกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถ้าผู้จัดการมรดก โอนทรัพย์มรดกมาเป็นของตนเองและจำหน่ายให้บุคคลภายนอก ผู้รับซื้อไว้ต้องคืน!!

23 September 2022
ถ้าผู้จัดการมรดก โอนทรัพย์มรดกมาเป็นของตนเองและจำหน่ายให้บุคคลภายนอก ผู้รับซื้อไว้ต้องคืน!!
โดยหลักแล้วหากผู้ที่รับโอนซื้อไปโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนผู้รับโอนย่อมมีสิทธิ์ในทรัพย์นั้นแต่ไม่ใช่กับประเด็นนี้ในกรณีที่ผู้จัดการมรดกโอนทรัพย์มรดกมาเป็นของตนแต่เพียงคนเดียวและทำการจำหน่ายจ่ายโอนโดยที่ทายาทไม่รู้เห็นยินยอมการทำนิติกรรมดังกล่าวย่อมไม่ผูกพันทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดก
คำพิพากษาฎีกาที่ 814 / 2554 ช. ทำพินัยกรรมยกที่ดินพิพาทให้แก่อ. เมื่อช. ตายที่ดินพิพาทตกเป็นของอ. ต่อมาอ. ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนทั้งหมดให้แก่โจทก์ทั้งห้า เมื่ออ. ตายที่ดินพิพาทตกเป็นของโจทก์ทั้งห้า แม้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งจำเลยที่หนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของช. จำเลยที่หนึ่งก็เพียงแต่มีอำนาจจัดการทรัพย์มรดกของช. แทนทายาททุกคนเพื่อแบ่งปันซับมรดกแก่ทายาททุกคนไม่มีสิทธิ์นำที่ดินพิพาทที่ตกเป็นของโจทก์ทั้งห้าไปขาย โดยทายาทผู้ได้รับมรดกไม่ยินยอมการที่จำเลยที่หนึ่งนำที่ดินพิพาทไปขายให้แก่จำเลยที่สองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ทั้งห้าแม้จำเลยที่สองจะซื้อที่ดินโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนแล้วก็ตามจำเลยที่สองก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ตามหลักที่ว่าผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนโจทก์ทั้งห้าย่อมมีสิทธิ์ฟ้องเรียกคืนที่ดินพิพาทอันเป็นการใช้สิทธิ์ติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินจากผู้ไม่มีสิทธิ์ยึดถือไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1336