กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานใบเตือนออกย้อนหลังได้หรือไม่

21 September 2022
ใบเตือนออกย้อนหลังได้หรือไม่
จะมาเกรงใจ เหตุการณ์ผ่านไปเป็นปี พอหมดลูกเกรงใจ ไม่รักกันแล้ว จะมาออกย้อนหลังไม่ได้ เพราะหากลูกจ้างได้กระทำผิดจริง นายจ้างจะต้องออกใบเตือนหรือลงโทษทันทีที่ทราบเรื่อง มิฉะนั้นจะถือว่า นายจ้างไม่ติดใจที่จะเอาผิดลูกจ้าง จะมาออกใบเตือนหรือทำการลงโทษย้อนหลังไม่ได้ เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 379/2551 ลูกจ้างเป็นพนักงานขับรถของนายจ้างไปเกิดอุบัติเหตุ นายจ้างปล่อยให้ลูกจ้างยังคงทำงานต่อเป็นเวลานาน 1 ปี เศษโดยไม่ได้ลงโทษ ส่วนค่าเสียหายให้กองบัญชีตั้งบัญชีลูกหนี้ไว้ ถือได้ว่า นายจ้างไม่ได้ติดใจลงโทษลูกจ้างอีก นายจ้างไม่อาจยกเอาเหตุดังกล่าวมาลงโทษลูกจ้างได้อีก (ฎ.379/2551)
ส่วนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของศาลในประเด็นที่ว่า นายจ้างไม่ติดใจลงโทษหรือออกใบเตือน
1. ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายจ้างรู้เหตุอันเป็นความผิดนั้นแล้ว
2. นายจ้างมีพฤติการณ์ที่ถือได้ว่าไม่ติดใจจะลงโทษหรือออกใบเตือนหรือไม่
เช่น เมื่อปี 2547 ลูกจ้างมีหน้าที่เก็บเงินจากลูกค้าปล่อยปละละเลยไม่เรียกเก็บหนี้ ทำใบแจ้งหนี้สูญหายเป็นจำนวนมาก นายจ้างจึงเปลี่ยนตำแหน่งโดยให้ลูกจ้างไปทำงานตำแหน่งใหม่ เมื่อลูกจ้างถูกย้ายตำแหน่งมานานถึง 3 ปี ย่อมถือได้ว่า นายจ้างไม่ติดใจที่ลงโทษหรือออกใบเตือนลูกจ้างอันเกี่ยวกับความผิดนั้นแล้ว