กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานนายจ้างเลิกจ้างโดยเราไม่ยินยอมได้หรือไม่ ??

19 September 2022
อ่านคำถามนี้ พี่ต้องอ่านทวนเลยนะ
กับคำถามที่ว่า “นายจ้างเลิกจ้างหรือเราไม่ยินยอมได้หรือไม่??”
การเลิกจ้าง นายจ้างไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกจ้าง เพราะไม่ว่าจะเป็นการบอกเลิกจ้างหรือลาออก เป็นการบอกเลิกสัญญาจ้าง ที่เป็นการแสดงเจตนาอย่างหนึ่งที่จะยุตินิสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ที่ฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้างสามารถแสดงเจตนาฝ่ายเดียว โดยไม่ต้องให้อีกฝ่ายยินยอมหรือตกลงอนุมัติแต่อย่างใด โดยมีผลสมบูรณ์เมื่ออีกฝ่ายได้รับทราบการเสดงเจตนาเลิกจ้าง หรือรับทราบการเลิกจ้าง ส่วนจะได้ค่าชดเชย ค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่ หรือเป็นเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมหรือเปล่า ก็ต้องพิจารณาไปตามแต่กรณีไป
เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ 6020/45 ลูกจ้างยื่นใบลาออกต่อนายจ้างย่อมเป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้าง และการเลิกสัญญาจ้างมีผลในวันที่ลูกจ้างแจ้งไว้ในใบลานั้น การเลิกสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีกำหนดระยะเวลานั้น นายจ้างหรือลูกจ้างมีสิทธิแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้แต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่จำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งยินยอมตกลงหรืออนุมัติแต่อย่างใด
จากที่ได้คุยกับน้องแฟนเพจน้องเข้าใจว่าตอนรับทำงานก็ยังต้องคุยกันสองไฟล์ตอนเลิกจ้างทำไมพูดอยู่ฝ่ายเดียว…ถ้าให้พี่เทียบมันก็เหมือนความรักแหละน้อง ตินคบกันตกลงกันสองคน แต่ตอนเลิกกันไม่ต้องการการตกลงร่วม ฝ่ายเดียวพร้อมไปเขาก็แค่บอก ต่างกันตรงที่หากเป็นเรื่องการบอกเลิกการจ้างหากลูกจ้างไม่มีความผิดและลูกจ้างทำงานต่อเนื่องครบ 120 วันนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฏหมายกำหนด