กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานขอลา ” พาน้องหมาไปหาหมอ ” ใช้ลากิจได้หรือไม่ ?

12 September 2022
ขอลาเพื่อพาน้องหมาไปหาหมอ ใช้ลากิจได้หรือไม่?
เรื่องลากิจนั้น กฎหมายกำหนดไว้ว่า ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อ “กิจธุระอันจำเป็น” ได้ปีละไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน แล้วอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นกิจธุระอันจำเป็น ก็พิจารณาง่าย ๆ คือ กิจธุระนั้นต้องดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น มอบหมายให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนไม่ได้ เช่น การไปทำบัตรประชาชน การต่อใบอนุญาตขับขี่ การจดทะเบียนสมรส เป็นต้น
ถามว่า ลาเพื่อพาน้องหมาไปหมอ เป็นกิจธุระจำเป็นหรือไม่ ผู้เขียนมีความเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเรายังสามารถมอบหมาย หรือไหว้วานให้บุคคลอื่นพาน้องหมาไปหาหมอแทนได้ แต่หากลูกจ้างจะยื่น ลากิจ ก็ไม่ได้ผิดกติกา หากยื่นแล้วนายจ้างอนุญาตก็ลาได้ เพราะการลากิจ มีขั้นตอนการยื่น การอนุมัติ อนุญาต อย่างไรก็ต้องปฏิบัติไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ของแต่ละบริษัทนั้น ๆ
และเช่นเคยสำหรับใครที่ไม่อยากจดจำ ไม่มีเวลาหาข้อมูล แต่มีคำถามในทางปฏิบัติมากมาย อยากหาทนายเคียงข้างธุรกิจ เป็นเพื่อนคู่คิดหรือเป็นมิตรคู่กาย ในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสักคน สามารถติดต่อมาได้ที่ info@legalclinic.co.th นะคะ