กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานลูกจ้างทำผิดแต่ไม่ได้ลงโทษ ” ลงโทษย้อนหลังได้มั้ย ” ถ้าไม่ได้ ผลคืออะไร ?

31 August 2022
หากกล่าวถึงเรื่องการลงโทษ นายจ้างมีสิทธิลงโทษลูกจ้างเมื่อลูกจ้างทำผิดวินัย ซึ่งการลงโทษนั้น ต้องเป็นการลงโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ตามขั้นตอน อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมด้วย
แต่หลายครั้งที่ลูกจ้างทำผิด แต่นายจ้างไม่ตักเตือน ปล่อยผ่าน แต่พอนึกย้อนกลับไป เอ๊ะ!! ลงโทษทีกว่า ดังนั้น จึงเกิดคำถามว่า หากลูกจ้างทำผิด แต่ไม่ได้ลงโทษ จะลงโทษย้อนหลังได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ผลเป็นอย่างไร ?
1. คำตอบคือลงโทษย้อนหลัง “ไม่ได้” เพราะหากนายจ้างพบการกระทำความผิดแต่เพิกเฉยไม่ได้ลงโทษลูกจ้างภายในระยะเวลาอันสมควร ถือได้ว่า นายจ้างมีพฤติการณ์ที่ไม่ติดใจที่จะลงโทษจำเลยแล้ว ดังนั้นนายจ้างจะยกเหตุดังกล่าวขึ้นมาลงโทษหรือเลิกจ้างในภายหลังอีกไม่ได้ เช่น ลูกจ้างเป็นพนักงานขับรถของนายจ้างไปเกิดอุบัติเหตุ นายจ้างปล่อยให้ลูกจ้างยังคงทำงานต่อเป็นเวลานาน 1 ปี เศษโดยไม่ได้ลงโทษ ส่วนค่าเสียหายให้กองบัญชีตั้งบัญชีลูกหนี้ไว้ ถือได้ว่า นายจ้างไม่ได้ติดใจลงโทษลูกจ้างอีก นายจ้างไม่อาจยกเอาเหตุดังกล่าวมาลงโทษลูกจ้างได้อีก (ฎ.379/2551)
2. เพิ่มเติมความรู้ สำหรับเรื่องการลงโทษทางวินัย
2.1 ข้อเท็จจริงต้องแจ้งชัด ว่าลูกจ้างกระทำผิดวินัย จึงจะลงโทษได้
2.2 หากข้อบังคับกำหนดขั้นตอนการลงโทษไว้ ต้องลงโทษตามขั้นตอนนั้น
2.3 โทษที่จะลงนั้นต้องมีระบุไว้ในข้อบังคับ เช่น ในข้อบังคับไม่มีกำหนดให้ตัดค่าจ้าง นายจ้างจะลงโทษตัดค่าจ้างไม่ได้
2.4 ต้องลงโทษตามกฎหมาย หากในข้อบังคับไม่ได้ระบุเรื่องความผิดประเภทใดไว้ในข้อบังคับ ก็พิจารณาลงโทษไปตามกฎหมายนั้น เช่น ไม่ได้ระบุเรื่อง การมี จำหน่าย หรือเสพยาบ้าหรือเรื่องกระทำการอนาจาร ต้องถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดอาญาที่เป็นการกระทำความผิดอย่างร้ายแรง สามารถเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้
2.5 กรณีข้อบังคับไม่มีขั้นตอนการลงโทษ นายจ้างสามารถลงโทษได้ตามความเหมาะสม
ลองปรับดูนะคะ อย่าเกรงใจจนละเลย จนเก็บกดแล้วไปเลิกจ้างแบบผิดๆ วิธี เพราะลูกจ้างนายต้างอาจเสียหายแ้วยกันทั้งคู่