กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานนายจ้างอนุมัติให้ลูกจ้างลาออกก่อนกำหนดไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง!!!

30 December 2021

เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ถามกันเยอะมาก ว่าในกรณีที่ลูกจ้างยื่นลาออกไว้แล้ว มีกำหนดระยะเวลาที่จะจากลาแบบแน่นอน แต่นายจ้างบอกว่า
“ ได๊ อยากออกออกเลย ไม่ต้องรอสิ้นเดือน “
ในกรณีนี้จะถือเป็นการไล่ออกไหม ลูกจ้างจะได้ค่าชดเชยหรือไม่??

ตอบสั้นๆ เลยว่า “ไม่ได้ค่าชดเชย เพราะลูกจ้างเป็นผู้แสดงเจตนาลาออกก่อนแล้ว แต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างถึงกำหนดวันสุดท้ายที่ลูกจ้างลาออก”

กรณีเช่นนี้เกิดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันจากคำพิพากษาที่ 10161/2551

ลูกจ้างแสดงความประสงค์ลาออกจากงานต่อหมายจ้างเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2545 โดยให้มีผลวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 ย่อมเป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้าง ซึ่งการเลิกสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีกำหนดระยะเวลานั้นนายจ้างหรือลูกจ้างมีสิทธิแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่จำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งยินยอมตกลงหรืออนุมัติ การเลิกสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวจึงมีผลในวันที่ลูกจ้างแจ้งไว้ หลังจากลูกจ้างแสดงเจตนาลาออกต่อนายจ้างแล้ว ก็ไม่อาจถอนเจตนานั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 386 วรรคสอง ดังนั้น สัญญาจ้างแรงงานระหว่างลูกจ้างและนายจ้างย่อมจะมีผลสิ้นสุดลงในวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 อันเป็นผลมาจากการแสดงเจตนาลาออกของลูกจ้างอยู่ก่อนแล้ว แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างออกจากงานก่อนวันดังกล่าวตามที่นายจ้างประสงค์โดยลูกจ้างไม่มีความผิดก็ตาม ก็มีผลทำให้ลูกจ้างเสียหายเพียงเท่าที่ไม่ได้รับค่าจ้างจนถึงวันที่ลูกจ้างลาออกเท่านั้น มิใช่เป็นการเลิกจ้างอันมีผลที่จะทำให้นายจ้างต้องรับผิดจ่ายสินค้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้างแต่อย่างใด

————-

ติดต่องานจ้าง
สอบถามค่าบริการได้ทาง
Info@legalclinic.co.th

#ทนายแรงงาน #ทนายคดีแรงงาน
#PDPA #พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#คลินิกฎหมายแรงงาน
#ทนายฝ้ายคลินิกกฎหมายแรงงาน