กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานลูกจ้างต้องรู้ไว้เรื่องไหนต้องไปศาลแรงงาน และเรื่องไหนต้องไปกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

10 October 2021

มีแฟนเพจท่านนึง inbox มาถามว่าไปกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมาแล้วแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนและวินิจฉัยได้ ต้องให้ไปดำเนินการที่ศาลแรงงาน

จึงเกิดคำถามว่า เรื่องไหนจะต้องไปกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องไหนไปศาลแรงงานกันแน่??

คลินิกกฎหมายแรงงานมีคำตอบ ดังนี้

1. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีอำนาจพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
– กรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เช่น ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าชดเชย เงินประกัน หรืออื่นใดที่เป็นตัวเงิน และลูกจ้างมีความประสงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ให้ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนาอยู่

2. อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน ของศาลแรงงาน
– คดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
– คดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
– กรณีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
– คดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือรัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
– คดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสืบเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน
– ข้อพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้ศาลแรงงานชี้ขาดตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์

สรุปก็คือ : เรื่องเงินๆทองๆ เช่น ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าชดเชย เงินประกัน หรืออื่นใดที่เป็นตัวเงิน สามารถไปร้องเรียนได้ที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานในเขตที่ท่านทำงาน

ส่วนในชั้นศาลนั้นนอกจากจะมีอำนาจพิจารณาในเรื่องเดียวกันกับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานแล้วยังมีอำนาจพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้าง และเรื่องอื่นๆตามที่ได้แจ้งไว้ด้านบนอีกด้วย

————- 💙

ติดต่องานจ้าง
สอบถามค่าบริการได้ทาง
Info@legalclinic.co.th