กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานนายจ้างต้องคืนเงินประกันภายใน 7 วันนับแต่สิ้นสุดการจ้าง ถ้าไม่จ่ายมีดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีและเงินเพิ่มร้อยละ 15 ในทุกๆ 7 วัน

10 October 2021

ล่าสุดแฟนเพจปรึกษาว่า นายจ้างบอกว่า ลาออกโดยไม่บอกล่วงหน้า ไม่มีสิทธิได้เงินประกันคืนไปอี๊กกกก แบบนี้ทำยังไงดี

ก่อนอื่นต้องขอตอบโดยไล่เรียงเป็นประเด็นแบบนี้ค่ะ

  1. หากตำแหน่งหน้าที่งานเราเป็นตำแหน่งหน้าที่ที่นายจ้างมีสิทธิ์ เก็บเงินประกันการทำงานนายจ้างก็สามารถทำได้และเมื่อไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างทำงานนายจ้างจะต้องคืนภายใน 7 วัน โดยอ้างอิงจากพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 10 วรรคสอง ที่กำหนดว่า “ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี”

 

  1. ประเด็นต่อมาถ้านายจ้างไม่จ่ายลูกจ้างก็มีสิทธิ์ไป ร้องเรียนที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือศาลแรงงานที่ทีเขตอำนาจ และหากความปรากฏว่านายจ้าง จ่ายล่าช้านายจ้างก็ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีให้แก่ลูกจ้างและมากไปกว่านั้นคือ เงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 15 ในทุกๆ 7 วันหากนายจ้าง จงใจไม่จ่ายโดยไม่มีเหตุอันอ้างได้

 

————- 💙

ติดต่องานจ้าง

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า