กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานจะลาออกต้องบอกล่วงหน้า 90 วันถ้าบอกไม่ครบจบไม่สวยปรับ 100,000 บาท สัญญาเวอร์วังแบบนี้บังคับได้จริงหรือไม่

10 October 2021

เป็นความไม่สบายใจของลูกจ้างในกรณีที่สัญญาจ้างกำหนดว่า หากประสงค์จะลาออกต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วันกรณีแจ้งไม่ครบจะมีค่าปรับ
เช่นนี้จะทำอย่างไรได้บ้าง??

ไม่อยากทำงานแล้วแต่ก็ไม่อยากเสียค่าปรับ 🙁

ในกรณีแบบนี้พรบ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ 2541 มาตรา 17 วรรคสอง บัญญัติว่า “ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อเป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน 3 เดือน…”

จากบทบัญญัติดังกล่าวกฎหมายต้องการให้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างกันโดยบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 รอบของกำหนดการจ่ายค่าจ้างเท่านั้น

ดังนั้น เมื่อนายจ้างกับลูกจ้างตกลงกันให้มีการบอกกล่าวล่วงหน้านานกว่ากำหนดดังกล่าวแต่ไม่เกิน 3 เดือนก็ย่อมทำได้ไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด(อ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่ 10548/2559)

อย่างไรก็ตาม หากลูกจ้างลาออกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา การลาออกของลูกจ้างก็มีผลตามกฎหมาย แต่หากการลาออกผิดเงื่อนไขตามสัญญา ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างมีสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียได้ รายละเอียดดูได้จากโพสต์นี้เลย
https://www.facebook.com/100831634828447/posts/195370242041252/

แต่อย่างว่าแหละข้อกฎหมายจำยาก​ จำเยอะจุกจิก
อย่าไปจำเลย จำแค่อีเมลเพจเราก็พอ จ้างได้​ ไม่แพง​ค่ะ

————💙

ติดต่อจ้างงานบริการด้านกฎหมาย
สอบถามค่าบริการได้ทาง
Info@legalclinic.co.th