กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานเก็บเงินลูกค้าไม่ได้ เลยหักเงินเดือนเซล

5 September 2021

ก็เข้าใจนายจ้างนะคะว่าเมื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้ ก็ถ้าจะทำให้การบริหารการเงินภายในมีปัญหาแตก็คงไม่ใช่ วิธีที่จะมาหักเงินเดือนเซลล์ เพราะเงินเดือน คือ ค่าตอบแทนการทำงานที่ลูกจ้างได้ทำไป

ประกอบกับมาตรา 76 นั้น ห้ามนายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ของลูกจ้าง เว้นแต่จะเป็นการหักเพื่อ

1.ชำระภาษีเงิน

2.ระค่าบำรุงสหภาพแรงงาน

3.ชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือหนี้สวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียว

4.เป็นเงินประกัน หรือชดใช้ค่าเสียหายให้นายจ้างตามมาตรา 10 กรณีลูกจ้างจงใจทำให้เกิดความเสียหาย หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงฯ

5.เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม

และที่สำคัญที่สุด คือการหักค่าจ้างที่จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง จะต้องทำเป็นหนังสือไว้อย่างชัดเจนก่อนจึงจะสามารถหักได้

 

และหากนายจ้างฝ่าฝืนก็มีโทษตามมาตรา 144 คือจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

มาถึงตรงนี้นายจ้างอาจจะมีคำถามว่า ถ้ากรณีที่พนักงานขายไม่ได้คัดกรองลูกค้า นายจ้างจะมีวิธีบริหารอย่างไรเพื่อให้ได้ลูกค้าที่ดี จ่ายเงินตรงตามเวลา ในส่วนนี้เรามีความเห็นว่าทางบริษัทก็ควรจะมีหลักเกณฑ์การประเมินความสามารถในการซื้อขายสินค้าหรือการให้เครดิตของคู่ค้าในแต่ละราย ก่อนที่จะทำสัญญาให้มีผลผูกพันกันรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการทำสัญญา ไม่ใช่สัญญาปากเปล่า หรือร่างไปลวกๆ เมื่อมีกรณีที่เกิดข้อพิพาทกันจริงๆเรียกเก็บเงินไม่ได้ นายจ้างก็จะสามารถนำเอกสารสัญญานั้นไปใช้สิทธิ์เรียกร้องทางศาลได้ค่ะ

 

————- 💙

ติดต่องานจ้าง

✅ คดีความ

✅ ที่ปรึกษากฎหมาย

✅ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

✅งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

✅VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า