กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานลูกจ้างไม่ให้ความยินยอมให้บริษัทหักหนี้ กยศ.ได้ไหม และถ้าบริษัทไม่นำส่งผลจะเป็นอย่างไร

22 May 2021

เข้าใจว่าการให้ความยินยอมเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่ใช่หยิบยกมาอ้างได้กับทุกเรื่อง และสำหรับใครที่มีความสงสัยว่าเมื่อกองทุนกยศ.มีหนังสือไปยังนายจ้างเพื่อให้หักเงินลูกจ้างและนำส่ง หากลูกจ้างไม่ให้ความยินยอม จะสามารถหักได้หรือไม่??

คลินิกกฎหมายแรงงานขอรวบรวมข้อมูลมาจาก https://www.studentloan.or.th/ มาแชร์ให้ทราบดังนี้

1.บริษัทสามารถ” หักได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมก่อน ” กล่าวคือ เมื่อพนักงานได้รับเงินเดือน ลำดับการหักเงินเดือนกองทุน กยศ.อยู่ในลำดับ 3 โดยลำดับแรกเป็นการหักภาษี ณ ที่จ่าย ลำดับที่ 2 หักกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และประกันสังคม และลำดับที่ 3 หักเงินกองทุน กยศ.

2.หากนายจ้างไม่ดำเนินการหัก นายจ้างจะต้อง “ชดใช้” เงินที่ต้องนำส่งในส่วนของผู้กู้ยืมเงินตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบและต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินที่นายจ้างยังไม่ได้นำส่งหรือตามจำนวนที่ยังขาดไปแล้วแต่กรณี

3.การคำนวณยอดหักเงินเดือน กองทุนจะใช้ยอดหนี้ตามตารางชำระรายปี หารด้วย 12 เดือน หรือจำนวนเดือนที่เหลือก่อนถึงวันครบกำหนดชำระหนี้ (5 กรกฎาคมของทุกปี) และในงวดปีถัดไปจะเริ่มหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของทุกปีจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

4.แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินที่ไม่สามารถชำระตามอัตราที่แจ้ง สามารถขอปรับลดจำนวนเงินได้โดยแจ้งความประสงค์ขอลดจำนวนการหักเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” โดยกองทุนอนุโลมให้ชำระขั้นต่ำเพียง 100 บาท แต่ผู้กู้ยืมเงินยังมีหน้าที่ต้องไปชำระเงินในส่วนที่ขาดไปของงวดนั้นให้ครบตามจำนวนที่ต้องชำระก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้รายปี

 

หากนายจ้างมีข้อสงสัยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 09 4212 6250 – 79 และสำหรับผู้กู้ยืมที่ชำระเงินผ่านองค์กรนายจ้างที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 0 2016 4888”นะคะ

 

เข้าใจนะคะว่าในภาวะเช่นนี้ทุกคนก็ลำบากแต่การคืนเงินกู้ กยศ.ก็เป็นส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้องๆได้มีโอกาสในการศึกษา ดังนั้น ลองจัดสรรการเงินให้ดีๆ และแบ่งชำระกันนะคะ

———– 💙

ติดต่องานขอทราบค่าบริการ

💬คดีความ

💬ที่ปรึกษากฎหมายครับ

💬ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

💬งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

💬 VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง Labour.clinique@gmail.com