กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานกรณีลูกจ้างลาออกผิดระเบียบแล้ว นายจ้างอ้างว่าได้รับความเสียหาย จากการประกาศรับสมัครงานใหม่และค่าเสียหายจากการจัดอบรมพนักงานใหม่ มาดูกันว่าศาลฎีกาตัดสินอย่างไร

26 December 2020
กรณีลูกจ้างลาออกผิดระเบียบแล้ว นายจ้างอ้างว่าได้รับความเสียหาย จากการประกาศรับสมัครงานใหม่และค่าเสียหายจากการจัดอบรมพนักงานใหม่ มาดูกันว่าศาลฎีกาตัดสินอย่างไรครับ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4862-4870/2560 นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายเนื่องจากลูกจ้างลาออกโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าให้นายจ้างทราบอย่างน้อย 30 วันตามข้อบังคับการทำงาน ซึ่งเป็นค่าเสียหายจากการไม่ส่งมอบงาน ทำให้นายจ้างจัดหาพนักงานอื่นมาทำงานทดแทนไม่ทัน ค่าเสียหายจากการประกาศรับสมัครงานใหม่และค่าเสียหายจากการจัดอบรมพนักงานใหม่ แต่ผู้รับมอบอำนาจนายจ้างได้ลงนามอนุมัติทั้งยังได้ออกหนังสือรับรองการทำงานให้แก่ลูกจ้างด้วย และตามสภาพและลักษณะการทำงานของลูกจ้างไม่จำต้องมีการส่งมอบงานแต่อย่างใด การประกาศรับสมัครงานและอบรมพนักงานใหม่ก็เป็นหน้าที่โดยทั่วไปที่นายจ้างพึงกระทำเมื่อมีพนักงานลาออกอยู่แล้ว ถือไม่ได้ว่านายจ้างได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นกรณีที่ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่านายจ้าง ไม่ได้รับความเสียหายจากการบอกกล่าวเลิกสัญญาไม่ถึง 30 วันของลูกจ้าง
จากฎีกาข้างต้น แม้นายจ้างจะมีสิทธิฟ้องลูกจ้างกรณีลาออกผิดระเบียบ แต่ในการพิสูจน์ว่านายจ้างได้รับความเสียหาย เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมาก
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะทำงานที่ไหนก็ตาม อยู่ให้เค้ารัก จากให้เค้าคิดถึง ดีกว่าครับ ไม่แน่วันเราอาจจะได้กับมาร่วมงานกันอีกก็ได้