กรุณารอสักครู่

 

บริการของเราบริการด้านงานฝึกอบรม

บริการด้านงานฝึกอบรม

เราให้บริการด้านการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในส่วนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร และมีบริการด้านจัดฝึกอบรบสำหรับบุคคลากรในองค์กร

ฝึกอบรมด้านกฏหมาย
บริการจัดอบรมด้านกฏหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝึกอบรมการบริหารงานบุคคล
บริการจัดอบรม in house training ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ฝ่ายบุคคลต้องรู้
ฝึกอบรมการสรรหาบุคคล
บริการด้านการสรรหา และการคัดเลือกบุคคลากร
การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ
บริการฝึกอบรมการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงาน
การบริหารแรงงานสัมพันธ์
บริการจัดด้านการบริหารและจัดการแรงงานสัมพันธ์
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร
บริการจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคคลากรในองค์กร