กรุณารอสักครู่

 

บริการของเราบริการด้านคดีแรงงาน

บริการด้านคดีแรงงาน

ข้อมูลงานบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และคดีความด้านคดีแรงงาน

คดีแรงงาน คือ คดีที่เป็นข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานหรือเกี่ยวกับสิทธิของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งบริษัท ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น จำกัด จึงตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินคดีโดยให้ความสำคัญกับทั้งลูกจ้างและนายจ้าง ในทุกขั้นตอนการดำเนินคดี

ตัวอย่างคดีแรงงาน ที่เป็นข้อขัดแย้ง หรือผิดสัญญาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างมีดังนี้

  • ลูกจ้างฟ้องเรียกให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยกรณีออกจากงานโดยไม่มีความผิด
  • ลูกจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
  • นายจ้างฟ้องเพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน
  • คดีที่นายจ้างฟ้องลูกจ้างว่ากระทำความผิดตามกฎหมาย เช่น ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์
  • นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจ้าง เช่น ทำงานให้กับบริษัทคู่แข่ง หรือ เปิดกิจการแข่งขันกับกิจการของนายจ้าง เป็นต้น