กรุณารอสักครู่

 

บริการของเราบริการด้านคดีครอบครัว

บริการด้านคดีครอบครัว

ข้อมูลงานบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และคดีความด้านคดีครอบครัว

คดีครอบครัว คดีเยาวชนและครอบครัว หมายความว่า คดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจพิจารณาพิพากษาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งจะเกี่ยวกับเยาวชน คือ บุคคลอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และเกี่ยวกับครอบครัว คือ คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับครอบครัว ตัวอย่างเกี่ยวกับคดีครอบครัว เช่น คดีเกี่ยวกับการหมั้นและการสมรส คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามีและภริยา คดีเกี่ยวกับบิดามารดากับบุตร