กรุณารอสักครู่

 

นางสาวยิ่งพร อินทร์ศรีชื่น

นางสาวยิ่งพร อินทร์ศรีชื่น

ทนายความประจำบริษัท

ใบอนุญาตว่าความเลขที่ 1754/2553
E-MAIL
info@legalclinic.co.th
TELEPHONE
083-887-8228

วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย

ให้ความเห็นและบริหารงานสัญญา รวมทั้งนำคดีขึ้นสู่ศาล

การจดทะเบียนวิชาชีพ

 • ใบอนุญาตทนายความ
 • ใบอนุญาตผู้รับรองลายมือชื่อ (Notarial Service Attorney)

วุฒิการศึกษา

2563 หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2561 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2561 ประกาศนียบัตรหลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล, จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
2561 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการจัดการบริหารและจัดการโครงการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2560 ประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษีอากรชั้นสูง, สภาทนายความในพระราชูปถัมภ์
2554 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบริหารงานยุติธรรม
2553 ทนายความผู้รับรองเอกสาร และลายมือชื่อ (Notarial Service Attorney) ,สภาทนายความในพระราชูปถัมภ์
2553 หลักสูตรวิชาว่าความ, สภาทนายความในพระราชูปถัมภ์
2551 นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติการทำงาน

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แอลอีดีเกาหลี จำกัด
 • วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย ตีความเรื่องสิทธิหน้าที่และข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้ฝ่ายจัดการระดับสูงสุดทราบ
 • ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างสัญญา คำสั่ง กฎ ระเบียบข้อบังคับและเอกสารทางกฎหมายอื่น
 • ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาลคดีแรงงาน แพ่ง
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และสหการวิศวกรจำกัด
 • วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย ตีความเรื่องสิทธิหน้าที่และข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้ฝ่ายจัดการระดับสูงสุดทราบ
 • ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างสัญญา คำสั่ง กฎ ระเบียบข้อบังคับและเอกสารทางกฎหมายอื่น
 • ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาลคดีแรงงาน แพ่ง
ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท แอสดีคอน คอร์เปอเรชั่นจำกัด
 • วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย ตีความเรื่องสิทธิหน้าที่และข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้ฝ่ายจัดการระดับสูงสุดทราบ
 • ติดตามทวงถามหนี้
ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย ตีความเรื่องสิทธิหน้าที่และข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้ฝ่ายจัดการระดับสูงสุดทราบ
 • ติดตามทวงถามหนี้
ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท เลิฟลี่ไวน์ จำกัด
 • ร่าง ตรวจสอบ ข้อบังคับบริษัท และร่างสัญญาจ้างพนักงานในกลุ่มต่างๆ
 • ตรวจร่างสัญญา ต่างๆของบริษัท
ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท แอลอีดีเกาหลี จำกัด
 • ร่าง ตรวจสอบ ข้อบังคับบริษัท และร่างสัญญาจ้างพนักงานในกลุ่มต่างๆ
 • ตรวจร่างสัญญา ต่างๆของบริษัท
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดับเบิ้ลยูฟู้ด จำกัด
 • ผู้บรรยายกฎหมายแรงงานและการปรับใช้กับองค์กร
 • ร่าง ตรวจสอบ ข้อบังคับบริษัท และร่างสัญญาจ้างพนักงานในกลุ่มต่างๆ
 • ตรวจร่างสัญญา ต่างๆของบริษัท
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ซูชิโอ จำกัด
 • ผู้บรรยายกฎหมายแรงงานและการปรับใช้กับองค์กร
 • ร่าง ตรวจสอบ ข้อบังคับบริษัท และร่างสัญญาจ้างพนักงานในกลุ่มต่างๆ
 • เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน ฟ้องคดีแรงงาน
 • ตรวจร่างสัญญา ต่างๆของบริษัท
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เท็นโจ จำกัด
 • ผู้บรรยายกฎหมายแรงงานและการปรับใช้กับองค์กร
 • ร่าง ตรวจสอบ ข้อบังคับบริษัท และร่างสัญญาจ้างพนักงานในกลุ่มต่างๆ
 • เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน ฟ้องคดีแรงงาน
 • ตรวจร่างสัญญา ต่างๆของบริษัท
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท บิลเลี่ยน บิสเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • ผู้บรรยายกฎหมายแรงงานและการปรับใช้กับองค์กร
 • ร่าง ตรวจสอบ ข้อบังคับบริษัท และร่างสัญญาจ้างพนักงานในกลุ่มต่างๆ
 • เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน ฟ้องคดีแรงงาน
 • ตรวจร่างสัญญา ต่างๆของบริษัท
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับการเป็นวิทยากร
2564 วิทยากรพิเศษ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน วิชา การบริหารทรัพยากรบุคคล
2564 จัดอบรมให้แก่บุคคลทั่ว เรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และประเด็นว่าด้วยกฎหมายแรงงาน
2564 วิทยากรบรรยายกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท จีโอ ทรานสปอร์ต เทชั่น จำกัด
2564 วิทยากรบรรยายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ตัวแทนจำหน่าย บริษัท ซุซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2564 วิทยากรบรรยายกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ตัวแทนจำหน่าย บริษัท ซุซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2563 วิทยากรพิเศษบรรยายกฎหมายซื้อขายบริษัท ซีเอ็มซี ไบเทค จำกัด
2563 วิทยากรบรรยายกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ซุซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2563 วิทยากรบรรยายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค บริษัท ซุซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2563 วิทยากรบรรยายการจัดการแรงงานและกฎหมายแรงงาน บริษัท ซูชิโอ จำกัด, บริษัท เท็นโจ จำกัด และบริษัท ดับเบิ้ลยูฟู้ด จำกัด
2562 วิทยากรบรรยายการจัดการแรงงานและกฎหมายแรงงานบริษัทซูชิ โอจำกัด
2561 วิทยากรการบรรยายการจัดการแรงงานและกฎหมายแรงงานบริษัทสหการวิศวกรจำกัด
2558 ผู้ช่วยผู้บรรยายพิเศษวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมตัวขึ้นเป็นผู้บริหารงานโครงการก่อสร้าง บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2557 ผู้ช่วยผู้บรรยายพิเศษกฎหมายเกี่ยวกับงานโครงการและการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร
2557 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกริก บรรยายวิชาการค้าและการลงทุน
2556 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกริก บรรยายวิชาการค้าและการลงทุน